Stichting De Brink Obdam (De Brink) verwerkt persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe privacywetgeving heeft ook gevolgen voor De Brink.

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Brink.

Wa zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Maar het zijn bijvoorbeeld ook gegevens als uw banknummer en uw machtiging. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt De Brink persoonsgegevens?
De Brink verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
–     Vrijwilligers, gebruikers en cursisten van De Brink
–     Mensen die interesse tonen in vrijwilliger te zijn voor bij De Brink of ooit vrijwilliger zijn geweest
–     Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Brink verwerkt persoonsgegevens in de administratieve applicatie, online boekhouden van Twinfield en de daaraan gerelateerde bestanden zoals het vrijwilligersbestand, cursistenbestand en gebruikersbestand. Nadat u zich aanmeldt als vrijwilliger, cursist of gebruiker van De Brink, draagt u zelf zorg voor de actualiteit van uw gegevens. Wijzigingen kunt u doorgeven aan info@debrinkobdam.nl

Waarvoor verwerkt De Brink persoonsgegevens?
Als u aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, cursist of gebruiker van De Brink of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we u bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger, cursist of gebruiker. Als u eenmaal vrijwilliger, cursist, gebruiker of een relatie van De Brink bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan De Brink gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij u gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.Gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over een nieuwe ontwikkeling binnen De Brink of voor het toesturen van nieuwsbrieven.Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturatie, indeling vrijwilligers, data en tijden van lessen, enzovoorts.

Verwerkt De Brink ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij vragen geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat De Brink met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen De Brink of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Een beperkt aantal mensen kan bij uw gegevens. Allereerst de medewerkers die gelet op hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens. Dat zijn de penningmeester, secretaris, de  beheerder, 2 assistent beheerders en voor de cursusadministratie ook de cursuscommissie van De Brink. Hun functie brengt met zich mee dat zij personen in- en uitschrijven en door u opgegeven wijzigingen kunnen doorvoeren. Daarnaast hebben alle  bestuursleden inzage in al uw gegevens. Tot slot hebben de  coördinatoren van cursussen en de  organisatoren van bijeenkomsten inzage in uw NAW-gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e- mail). Zij kunnen die gebruiken voor een uitnodiging of het opstellen van een presentielijst. Indien u wenst dat bepaalde gegevens geheim blijven en niet verder verspreid worden, dan kunt u dat aan de beheerder van De Brink opgeven (info@debrinkobdam.nl).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen en buiten De Brink.
Wij gebruiken gegevens alleen voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een cursus en daarvoor contactgegevens direct uit de vrijwilligersadministratie worden opgehaald. Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van ‘direct marketing’.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw als vrijwilliger worden na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals vrijwilligersaantallen over de jaren heen, te kunnen blijven genereren. Voor statistische redenen en om eventueel oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een jubileum of een reünie bewaren wij ook contactgegevens en verwijderen wij alle andere gegegevens uit de (digitale) administratie. Als u wilt dat uw gegevens na uw uitschrijving niet worden bewaard kunt u een verzoek daartoe indienen bij de beheerder van De Brink.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Brink gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens De Brink van mij verwerkt?
Wij beheren de gegevens die u op het aanmeldformulier als vrijwilliger, cursist of gebruiker hebt ingevuld. U kunt bij de beheerder van De Brink altijd uw geregistreerde gegevens opvragen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Brink kunt u terecht bij fg@debrinkobdam.nl

Wijzigingen privacybeleid
De Brink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij informeren u over wijzigingen in het privacy beleid.Wij streven er naar voor de zomer ons privacybeleid vast te stellen en het dan op de site te publiceren.